نماهنگ ویژه سایت رهبر انقلاب
رادیو اینترنتی
یامجیر

معنویت و اخلاق

عملِ اخلاقی، عملی است که در آن، ملاحظاتِ سوداندیشانه، راه نداشته باشد و انسان تنها به‌سببِ حکم ِوجدانِ الهی و فطریِ خویش، به آن متمایل باشد و دراین‌حال، حتّی از منافع و مطامعِ مادّیِ خویش نیز درگذرد. به‌این‌ترتیب، خیرِ اخلاقی، واقعیّتی از سنخِ ارزش است که در برابرِ منفعت قرار می‌گیرد.